30 mei 2018

Volksvertegenwoordiger worden? Kijk hier!

Op 20 maart 2019 zijn er weer verkiezingen voor de provinciale staten van Brabant en de Brabantse Waterschappen. Wil jij onze partij vertegenwoordigen in Brabant als volksvertegenwoordiger of bestuurder? Lees dan hieronder of jij geschikt bent! Helemaal onderaan dit bericht staat het tijdspad van hier tot aan de verkiezingen.

Denk je nu al, dit is iets voor mij en ik kan dit? of heb je de functieprofielen geschreven en gedacht, kom maar op? Dan kan je een sollicitatie brief sturen naar: [email protected]

Wat verwachten we van de fractie in de Provinciale Staten?

De Statenfractie 2019 – 2023 zal op hoofdlijnen haar politieke rol moeten vormgeven, continue op zoek blijven naar nieuwe initiatieven en een duidelijke brug moeten slaan tussen hen en het maatschappelijk middenveld. De opgeda-ne ervaring in de vorige fractie zal moeten worden meegenomen, aangevuld met nieuwe invalshoeken.

Netwerk
1. De fractie als geheel bouwt relevante en duurzame relaties op met partijleden, raadsleden, bestuurders, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Zo laat de fractie zich voeden, en geeft op haar beurt input aan deze relaties.
2. De fractie hanteert een actieve communicatiestijl, is transparant en benaderbaar, kiest voor heldere taal en vermijdt jargon.
3. De fractie staat nadrukkelijk open voor samenwerking met andere progressieve partijen.

Organisatie
4. De fractie gebruikt de sociaaldemocratische uitgangspunten van de PvdA als basis voor zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.
5. De fractie focust zich zoveel mogelijk op hoofdlijnen
6. De fractie gaat politiek strategisch te werk, maakt onafhankelijke en zelfstandige wijze eigen afwegingen
7. De fractie werkt vooral thematisch en projectmatig. Op basis van het verkiezingsprogramma worden speerpunten benoemd en nader uitgewerkt.
8. De fractie werkt om zijn speerpunten te realiseren effectief samen met andere partijen, en houdt daarbij het PvdA-profiel in het oog.

Inhoud
9. Binnen de fractie is voldoende inhoudelijke kennis en expertise beschikbaar over de kernthema’s uit het verkiezingsprogramma
10. De fractie zoekt actief naar kansen en mogelijkheden om op een vernieuwende manier actuele thema’s naar voren te brengen
11. De fractie is resultaatgericht

De PvdA is op zoek naar kandidaten die samen (liefst complementair) de potentie hebben om een fractie met een bovenstaand profiel te gaan vormen. Dat vraagt persoonlijke kwaliteiten, inzet, motivatie en commitment voor (mi-nimaal) vier jaar én de bereidheid om samen met de fractiegenoten bestaande competenties verder te ontwikkelen. Aandachtspunten zijn nadrukkelijk: vrouwelijke kandidaten, jongeren en regionale spreiding.

Wat verwachten we van een individueel Statenlid?

1. Een Statenlid beschikt over een goed netwerk, of over de vaardigheid dit snel op te bouwen, om samen-werking binnen de partij, met andere politieke groeperingen en andere relevante partijen (maatschappelijk middenveld, andere overheden, …) te zoeken.
2. Een Statenlid verbindt actuele ontwikkelingen actief met de politieke realiteit.

Organisatie
3. Een Statenlid is bereid gemiddeld 20 uur per week te investeren
4. Een Statenlid kan hoofd- en bijzaken scheiden
5. Een Statenlid is er zich bewust van dat hij naast de drie politieke rollen (kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend) ook nog een rol heeft als functionaris binnen de PvdA
6. Een Statenlid neemt op basis van hoor en wederhoor initiatief
7. Een Statenlid heeft een actieve communicatiestijl naar de eigen fractie, de politieke achterban en de Bra-banders in het algemeen.
8. Een Statenlid is vaardig in het gebruik van sociale media

Inhoud
9. Een Statenlid onderschrijft de beginselen van de sociaal-democratie én het provinciale verkiezingspro-gramma 2019-2023.
10. Een Statenlid heeft kennis van en affiniteit met de rol van de Provinciale overheid in het algemeen en Bra-bant in het bijzonder
11. Een Statenlid is op de hoogte van (een van) de politieke kernthema’s en weet zich inhoudelijk op hoofdlijnen een weg te vinden
12. Een Statenlid heeft een brede maatschappelijke oriëntatie en heeft geen primaire focus op eigen stok-paardjes

Persoonskenmerken van het Statenlid
Netwerk
– Een Statenlid zoekt actief verbinding met zijn netwerk en fractiegenoten bij de uitvoering van het staten-werk
– Een Statenlid geeft zijn om collega-statenleden voldoende handelingsruimte
– Een Statenlid geniet van het onderhouden van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe contacten
– Een Statenlid beschikt over een open houding, stimuleert, motiveert en inspireert anderen
– Een Statenlid is vernieuwingsgezind

Organisatie
– Een Statenlid heeft de ambitie het verkiezingsprogramma van de PvdA te realiseren
– Een Statenlid is collegiaal, weet goed samen te werken en is een teamspeler
– Een Statenlid is communicatief en debatvaardig
– Een Statenlid staat open voor feedback en weet tegelijkertijd te relativeren.
– Een Statenlid heeft gevoel voor het politieke spel en is in staat daar strategisch en tactisch in te handelen
– Een Statenlid moet projectmatig en procesmatig kunnen denken
– Een Statenlid stelt realistische doelen

Inhoud
– Een statenlid is nieuwsgierig en toont interesse in zijn of haar omgeving
– Een statenlid weet waar relevante informatie te halen is en kan deze op waarde schatten
– Het statenlid weegt belangen af en trekt een eigen conclusie
– Het statenlid kan standpunten helder verwoorden en verdedigen
– Het statenlid kan zich inleven in de standpunten van anderen
Profielschets lijsttrekker PS
Wat verwachten we van de lijsttrekker/fractievoorzitter?

Netwerk
1. De fractievoorzitter is toegankelijk, mediageniek en heeft een actieve communicatiestijl
2. De lijsttrekker heeft een herkenbaar profiel in Brabant
3. De lijsttrekker vertaalt de inhoudelijke lijn van de campagne in heldere boodschappen voor alle Brabanders
4. De lijsttrekker neemt de leiding in het campagneteam
5. De lijsttrekker maakt actief gebruik van sociale media

Organisatie
6. De fractievoorzitter is een politiek leider die openstaat voor vernieuwingen
7. De fractievoorzitter kan aantoonbaar onderhandelen, duurzame allianties sluiten en maximaal invloed uit-oefenen op de politieke agenda
8. De fractievoorzitter coördineert de fractie en draagt zorg voor de (thematische en projectmatige) werkwij-ze
9. De fractievoorzitter draagt zorg voor een goed verloop van de vergaderingen en hakt zo nodig knopen door
10. De fractievoorzitter bouwt bruggen bouwen tussen individuele fractieleden, met andere fracties en de ach-terban
11. De fractievoorzitter spreekt fractiegenoten op reguliere basis over hun functioneren
12. De lijsttrekker heeft voldoende tijd voor de campagne

Inhoud
13. De fractievoorzitter is een generalist met brede kennis van de kernthema’s
14. De lijsttrekker is/raakt op de hoogte van de standpunten in voorgaande Statenperiodes
15. De fractievoorzitter bewaakt de hoofdlijn
16. De lijsttrekker moet dadendrang, ambitie en stevigheid uitstralen, mensen overtuigen op de PvdA te stemmen
17. De lijsttrekker anticipeert zo nodig actief op stellingnames van andere partijen en geeft er een ‘eigen’ PvdA-kleur aan.

Wat verwachten we van een gedeputeerde?

Netwerk
1. Een gedeputeerde beschikt over politiek gevoel; kent het maatschappelijke krachtenveld en weet zich hierin te bewegen ten behoeve van de ontwikkeling van de Provincie Brabant en de PvdA

Organisatie
2. Een gedeputeerde toont politieke ambitie en is vernieuwingsgezind ingesteld
3. De gedeputeerde weet actief een relatienetwerk op te bouwen, te onderhouden en ten gunste van Brabant aan te wenden
4. De gedeputeerde werkt op basis van samenwerking, is een teamspeler
5. De gedeputeerde heeft aantoonbare ervaring in het besturen van (politieke) organisaties

Inhoud
6. Een gedeputeerde heeft een groot maatschappelijk bewustzijn en weet daar als bestuurder effectief op te antici-peren
7. De gedeputeerde is een analytisch en conceptueel denker
8. De gedeputeerde heeft kennis van een van de kernthema’s in de ‘eigen’ portefeuille in Gedeputeerde Staten.

Persoonskenmerken
9. een gedeputeerde beschikt over natuurlijk leiderschap
10. een gedeputeerde onderhoudt goede relaties met andere (provinciale) politici en geniet een goede reputatie
11. een gedeputeerde is goed bekend met de provinciale politiek

Wat verwachten we van een volksvertegenwoordiger en bestuurder van de waterschappen?

Het Waterschap is een zogenaamde functionele democratie. Dit heeft beperkingen tot gevolg met betrekking tot het te voeren beleid. Het Waterschap werkt volgens het monistisch stelsel. Dat betekent dat de dagelijks bestuurders deel uit maken van het Algemeen Bestuur.

Een PvdA waterschapsbestuurder voldoet aan de volgende punten:

 • Is lid van de PvdA (art. 2 lid 2 HHR) en weet de sociaaldemocratische beginselen uit te dragen, zoals dat is weergegeven in het verkiezingsprogramma.
 • Kan zich vinden in het “algemene” programma van de Pvda voor de waterschapsverkiezingen van 2019 en onderschrijft de regionale uitwerking die er voor haar/zijn waterschap uit voortgekomen is.
 • Toetst steeds of beslissingen/acties ook aan de sociaaldemocratische beginselen
 • Is bereid om op gezette tijdstippen verantwoording af te leggen in het gewest Noord-Brabant en afdelingen van de PvdA.
 • Onderschrijft de interne bereidverklaring van de PvdA en ondertekent de interne integriteitcode.
 • Is bereid om bij te dragen aan de afdrachtregeling van de PvdA, hetgeen betekent dat een vast percentage van het inkomen uit de functie afgedragen wordt aan de partij.
 • Vertaalt (inter)nationaal waterbeleid naar de consequenties voor het waterschapsbeleid en kan dat uitleggen.
 • Investeert voldoende tijd in het bestuurslidmaatschap.
 • PvdA-leden die zitting nemen in een waterschapsbestuur zijn automatisch lid van het CLB (en betalen contributie).

 

Een PvdA waterschapsbestuurder beschikt over de volgende competenties:

 • Is een teamspeler en kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.
 • Is aanspreekbaar op eigen functioneren en dat van de fractie.
 • Heeft gevoel voor de historische en traditionele achtergrond van het Waterschapsbestuur en weet daar op tactische en respectvolle wijze mee om te gaan.
 • Is in staat om de wettelijke waterschapstaken vanuit een duurzame en sociale invalshoek te beoordelen en daar burgers actief bij te betrekken.
 • Kan integraal denken en weet het waterbeleid te verbinden met natuurbeleid, ruimtelijke ordening en het milieubeleid.
 • Is in staat om langs de wegen der geleidelijkheid een eigen positie voor de PvdA in het waterschapsbeleid te verwerven.
 • Is initiatiefrijk en creatief en weet anderen binnen en buiten de partij te mobiliseren.
 • Beschikt over een netwerk in het werkgebied of is bereid dat op te bouwen.
 • Heeft affiniteit met de waterschapstaken.
 • Heeft affiniteit met Brabant en het waterschap dat hij/zij vertegenwoordigt.
 • Kennis van en ervaring met het waterschapsbeleid is gewenst.
 • Is in staat coalities te sluiten. Politieke ervaring is wenselijk.

 

Een PvdA waterschapsbestuurder beschikt over de volgende vaardigheden:

 • Is in staat om open te communiceren, luisteren en overleggen met andere bestuursleden.
 • Stelt zich tactvol op, kan relativeren en incasseren.
 • Heeft een bindend vermogen.
 • Kan helder en overtuigend communiceren.
 • Is bereid om zijn/haar kennis te verbreden en te verdiepen.
 • Kan abstract en beleidsmatig denken, maar beschikt ook over praktisch inzicht.
 • Beschikken over en kunnen omgaan met PC/tekstverwerking/email is een vereiste.
 • Humor en hartelijkheid naar de collega’s strekt tot aanbeveling.
 • De fractievoorzitter dient tevens te beschikken over coachende en sturende kwaliteiten.

De partij kent het principe van voldoende spreiding over man en vrouw. Spreiding van de kandidaten over het werkgebied is aanbevelenswaardig.

Ten minste één kandidaat dient bereid en in staat te zijn een (parttime) functie als Dagelijks Bestuurder in te vullen. Hiervoor is ervaring met en kennis van besturen een vereiste.

Globaal tijdspad tot de verkiezingen

Maart 2018
Gewestelijke vergadering/Brabant Bijeen 23-3-2018:

o Proces deelname Staten- en Waterschapsverkiezingen vaststellen
o Vaststellen profielschetsen lijsttrekkers, Staten-, AB- en DB-leden, fracties en
gedeputeerde
o Vaststellen opdrachten adviescommissies kandidaatstelling en programma’s

April en mei 2018
– Scouten kandidaten voor functies: lijsttrekkers, Staten-, AB- en DB-leden, gedeputeerde
– Adviescommissies kandidaatstelling vormen
– Bekend maken profielschets en kandidaatstellingsprocedure lijsttrekker
Kandidaatstellingsproces lijsttrekker
Instelling programmacommissies en start maken met programma’s
Juni 2018
– Gewestelijke vergadering juni 2018:
o Benoeming lijsttrekker Statenverkiezingen
– Statenklas 2018 (meeloopprogramma Statenfractie)
– Informatiebijeenkomst geïnteresseerden waterschappen
– Bekend maken profielschetsen Staten-, AB- en DB-leden en kandidaatstellingsprocedure
– Kandidaatstelling geopend
September 2018
– Sluiten kandidaatstelling
– Start opstellen advies door adviescommissies kandidaatstelling
Oktober 2018
– Afronding opstellen advies door adviescommissies kandidaatstelling
– Afronding programma’s
November 2018
– Gewestelijke vergadering:
o Vaststelling kandidatenlijsten
o Vaststelling verkiezingsprogramma’s

December 2018
– Selectie gedeputeerde; leden dagelijks bestuur waterschappen
2019
– Formele procedures om aan de verkiezingen deel te nemen; data vastgelegd door de
Kiesraad
o 4 februari: kandidaatstelling bij het Centraal Stembureau van de Provincie
(voorafgegaan door proefinlevering)
o 20 maart: verkiezingen