23 juni 2017

Betoog van Statenlid Knoet-Michels in themagroep van 23 juni over versnelling transitie duurzame veehouderij

Op vrijdag 23 juni spraken de woordvoerders van de verschillende partijen in een thema bijeenkomst over het voorgestelde landbouwbeleid van de provincie. Lees hieronder de inbreng van onze landbouwwoordvoerder, Antoinette Knoet-Michels, in dit debat:

Zoals boeren bij onze provincie horen, hoort ook een goede en gezonde leefomgeving bij Brabant. Volgens de PvdA is dat laatste niet mogelijk zonder een verduurzaming van de sector en een forse afname van de veestapel. De voorstellen van Gedeputeerde Staten (het provinciebestuur) zijn daarbij een omslagpunt en een eerste duidelijke stap in de goede richting. De groei van de veestapel wordt een halt toegeroepen en er is een begin van een lichte daling in de overbelaste gebieden.

De PvdA kijkt niet naar afzonderlijke besluiten en verordeningen, maar naar het totaalpakket. Door dit pakket komt er minder overlast voor omwonenden en herstelt de natuur. Er is minder geuroverlast, minder fijnstof en er zijn dus ook minder ziektekiemen in de lucht, waardoor de leefomgeving gezonder wordt.

We sluiten onze ogen en oren niet voor de problemen in de sector. Maar die problemen komen niet zozeer door de voorgestelde maatregelen. Er is al decennialang een proces aan de gang waar boeren moeten kiezen tussen schaalvergroting, kleinschalige verdienmodellen of stoppen. Vooral gezinsbedrijven staan hierdoor voortdurend onder druk. We steunen het flankerend beleid dat GS voorstelt om agrariërs te helpen de slag naar verduurzaming te maken.

Toezicht en handhaving van de regels zullen in de toekomst zeker nog belangrijker worden. Dit is nu een zwak punt in onze samenleving. Het is daarom goed dat GS hier meer aandacht aan gaat geven.

Voorzitter, de PvdA-fractie heeft nog wel een paar vragen:

Het mestplafond zet gelukkig een rem op het importeren van mest van buiten Brabant. Is het mogelijk het aantal fabrieken te laten dalen met de veestapelomvang, door bijvoorbeeld tijdelijke vergunningen van 5 of 10 jaar te geven? En waarom laat u vergisting van gezamenlijke melkveehouders toe. Vergisting is toch niet duurzaam?

Van u mag een bedrijf groeien naar 2,5 hectare als het een overlastsituatie opheft. Wie bepaalt in dit geval wat een overlastsituatie is? Kunnen gemeenten ervoor kiezen om deze grotere bouwblokken niet toe te staan?

Hoe en hoe vaak gaat u monitoren om te kunnen bepalen of melkvee en geitenhouders ook meegenomen moeten gaan worden in het stalderingsbeleid? En hoe gaat u monitoren dat er geen waterbedeffect ontstaat in Midden en West Brabant?

De ZLTO (belangenorganisatie voor boeren) groep “biologische landbouw” trekt aan de bel omdat het voor hen onmogelijk zou zijn om enerzijds te voldoen aan de regels van het biologisch produceren en anderzijds aan alle milieueisen die worden gesteld. Deelt u deze zorg en blijft u biologische landbouw wel voldoende stimuleren?

Tenslotte willen wij als PvdA-fractie graag de vele betrokken Brabanders bedanken die met ons hebben meegedacht in de vele dialogen over de afgelopen periode.