21 april 2017

Motie ‘Weten waar de mest blijft!’: Onderzoek naar sluitend volgsysteem mest

Bij de bespreking van de perspectiefnota 2017 op 21 april 2017 – waarin de provincie richting geeft voor het komende jaar – heeft de Statenfractie van de PvdA Brabant via een motie opgeroepen om een grondig onderzoek te starten naar het tegengaan van fraude in de mestsector.

Onlangs meldde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat er in Brabant naar schatting met 30-40% van de mest wordt gefraudeerd. Om hoeveel mest het gaat en waar deze mest blijft is niet helemaal duidelijk. De inschatting is dat deze mest regelmatig wordt geloosd op water, illegaal uitgereden over de grond en/of afgevoerd naar een andere locatie. Mede door deze praktijken kunnen verschillende milieudoelstellingen, zoals de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water, niet worden behaald. Deze richtlijnen zijn hard nodig, omdat de kwaliteit van de bodem, natuur en het grond- en oppervlaktewater in Brabant nu zwaar onder de maat is. Ook zorgt de onzorgvuldige afvoer en verwerking van mest voor overlast in de omgeving en ondermijnt het onze doelstelling om in 2020 een duurzame agrarische sector in Brabant te hebben. Ten slotte schaadt de grootschalige mestfraude het algemene vertrouwen in de mestsector, waardoor ook bedrijven worden geraakt die dat vertrouwen wel verdienen.

Om in te blijven zetten op een duurzame landbouwsector, een goede leefomgeving en een betrouwbare mestsector, is het noodzakelijk een onderzoek te laten starten naar de aard en omvang van de fraude en manieren om deze fraude in de toekomst te voorkomen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een volgsysteem (track & trace) om de totale mestproductie en verwerking per bedrijf te volgen, zoals dat ook al in de levensmiddelenindustrie wordt gebruikt.

Het provinciebestuur dient de resultaten van het onderzoek naar fraudebestrijding in de mestsector voor september 2017 aan de Provinciale Staten te presenteren.