5 april 2017

PvdA Brabant stelt vragen over grootschalige mestfraude

Op 30 maart 2017 publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een evaluatierapport van het Nederlands meststoffenbeleid. Hieruit blijkt dat er door boeren in Oost-Brabant fors wordt gefraudeerd met mest, waarvan 30-40% zich in het zwarte circuit zou bevinden. Het beeld dat naar voren komt in het evaluatierapport, doet afbreuk aan het vertrouwen van de PvdA-fractie in de veehouderij- en mestsector.

Ook plaatst deze grootschalige fraude nieuwe kanttekeningen bij het plan van gedeputeerde Spierings (D66) om de maximum hoeveelheid mest die in Brabant verwerkt mag worden los te laten waardoor ook mest van buiten Brabant onbeperkt naar nieuwe Brabantse mestfabrieken kan komen. De Statenfractie van de PvdA wil op dit moment niet meer mest verwerken in Brabant, dan er in Brabant wordt geproduceerd.

Ten eerste vanwege de enorme omvang van fraude met mest in Brabant. De PvdA-Statenfractie vindt dat de aanpak van deze fraude prioriteit moet krijgen. Het is daarom nog veel te vroeg om te spreken over het toelaten van een mestverwerking die groter dan nodig is om de eigen, Brabantse mest te verwerken. Bovendien hecht de PvdA-fractie grote waarde aan de leefbaarheid van Brabant en natuur in onze provincie. Inwoners (recentelijk o.a. in Oss, Bergen op Zoom en Roosendaal) maken zich zorgen over hun leefomgeving en zijn bang voor geuroverlast, slechte luchtkwaliteit, dierziekten en schade voor de natuur. Deze maatschappelijke weerstand tegen mestverwerking wordt versterkt door incidenten zoals de recentelijke lekkage van salpeterzuur bij een mestbedrijf in Zevekote (België), waarbij twee dorpen moesten worden geëvacueerd.

Ten derde wil de PvdA Brabant niet dweilen met de kraan open. Wat ons betreft komt er eerst een vermindering van de veestapel in Brabant, om de vele problemen die het enorme aantal varkens, pluimvee, koeien, nertsen en geiten in Brabant veroorzaakt te verminderen. Daarmee willen we een onomkeerbare omwenteling van de landbouwsector in Brabant in gang zetten, richting een duurzame werkwijze die maatschappelijk geaccepteerd wordt en geen onaanvaardbare gezondheidsrisico’s heeft.

De PvdA vraagt aan het provinciebestuur hoe zij kijkt naar het schokkende evaluatierapport van het PBL. Ook vraagt de fractie hoe er wordt gecontroleerd en gehandhaafd en welke rol de provincie hierbij heeft. Ten slotte hoort de Statenfractie graag of het provinciebestuur het met de PvdA eens is, dat het eerst helder moet zijn dat er geen grootschalige fraude met mest plaatsvindt en dat de overlast van de veehouderij moet worden aangepakt, alvorens er kan worden gesproken over toelaten van meer mestverwerkingsfabrieken dan nodig zijn om de Brabantse mest te verwerken.