14 juni 2017

Reactie van de PvdA-Statenfractie op het maatregelenpakket Landbouw Brabant

Brabant heeft te veel varkens, kippen, koeien, nertsen en geiten. Het hoge aantal van deze dieren leidt op dit moment tot overlast voor omwonenden, aantasting van de natuur, een slechte luchtkwaliteit en een groot risico op dierziekten zoals Q-koorts. De Statenfractie van de PvdA in Brabant heeft daarom altijd vooropgesteld dat het aantal dieren in Brabant omlaag moet. Wij denken dat het model van schaalvergroting en de productie voor de wereldmarkt niet bij Nederland past.

Helaas is het op dit moment niet mogelijk om het aantal dieren in Brabant fors te verminderen. Op landelijk en provinciaal niveau is hier simpelweg geen politieke meerderheid voor. Dit is ook in verschillende gemeenteraden het geval. Tegen deze achtergrond is de PvdA-Statenfractie tevreden met het voorstel van het provinciebestuur, dat 14 juni is gepresenteerd en dat een aantal stappen in de goede richting zet. Hoewel de PvdA in Brabant graag een forsere afname van de veestapel had gezien, brengen deze maatregelen wel een omslagpunt ten opzichte van het verleden. De groei van de veestapel is zeker niet meer mogelijk en er is een begin van een daling in de overbelaste gebieden.

De PvdA-Statenfractie kijkt niet naar afzonderlijke besluiten en verordeningen, maar naar het totaalpakket. Door dit maatregelenpakket komt er minder overlast voor omwonenden, wordt de leefomgeving op het platteland gezonder voor mensen, herstelt de natuur, gaat het dierenwelzijn erop vooruit en komt er meer ruimte voor economische groei en banen in andere sectoren. Zo betekent het dat onder andere dat de uitstoot van stikstof flink gaat dalen en dat er minder fijnstof en geuroverlast is. Minder fijnstof betekent ook dat er minder ziektekiemen uit de stal vrijkomen. De leefomgeving wordt dus gezonder. Met het voorstel krijgt Brabant technisch betere stallen, met een grotere afstand tot woon- en natuurgebieden. Boeren die willen uitbreiden, zullen hiervoor oude stallen, die iets groter moeten zijn dan de nieuwe, moeten opruimen. Zo zullen er op termijn minder stallen komen en zal de landbouwsector de kosten daarvoor voor zijn rekening nemen.

Net als boeren bij onze provincie horen, hoort ook een goede en gezonde leefomgeving bij Brabant. Volgens de PvdA is dat niet mogelijk zonder een modernisering en verduurzaming van de sector en een forse afname van het aantal varkens, kippen, koeien en geiten. Het huidige voorstel van het provinciebestuur is daarbij een omslagpunt en een eerste duidelijke stap in de goede richting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze landbouwwoordvoerder Antoinette Knoet-Michels opĀ [email protected]