Zeker zijn van een eerlijke energietransitie

De energietransitie, klimaatadaptatie en het circulair maken van onze economie kost geld en levert geld op. Op langere termijn levert een duurzaam Brabant meer op dan dat zij kost. Uitgaven en inkomsten zijn op dit moment echter, sociaal gezien, niet in evenwicht. Om te zorgen dat de transitie eerlijk verloopt willen we dan ook dat er op alle niveaus afspraken worden gemaakt over hoe de rekening betaald wordt. Hierbij bouwen wij voort op goede voorbeelden zoals het windmolenproject rondom de A16 waar via het dorpsmoleninitiatief 25% van de opbrengst van de windmolens ten goede komt aan de lokale samenleving. Met dit soort initiatieven zorgen we ervoor dat de omgeving naast de lasten ook meedeelt in de lusten en verzekeren we ons van een eerlijke energietransitie.

Het klimaatakkoord van Parijs is voor ons de ondergrens. We willen als Brabant een voorloper zijn en daarmee economische kansen verzilveren en onze positie als slimste regio versterken.

Daarom wil de PvdA het volgende:

 • Brabant maakt sinds 1990 sterke economische groei door. Net als landelijk bleef de totale CO2- uitstoot vrijwel gelijk. Het is nu écht tijd om Brabantse CO2-uitstoot te verminderen. We streven naar een fossielvrij Brabant in 2030. Daarom geldt bij alle nieuwe zaken waar de provincie bij betrokken is dat we het minimaal CO2-neutraal doen. Daar passen we onze vergunningverlening, bedrijfsvoering, subsidieverlening en eigen uitvoering op aan.
 • Binnen een jaar is er een Brabants uitvoeringsplan op basis van het landelijke Energie- en Klimaatakkoord. Voor iedere gemeente en voor de provincie zelf is dan duidelijk wat de opgave in CO2-reductie is, hoe daar aan gewerkt gaat worden en hoe de voortgang gemonitord wordt.
 • De provincie neemt een nadrukkelijkere en leidende rol in de coördinatie van de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën. De Brabantse Energie Alliantie wordt versterkt en verder uitgebouwd tot een organisatie die effectief uitvoering bevordert.
 • De provincie ondersteunt gemeenten met expertise en financiële stimulansen, zoals goedkope leningen om versnelling te realiseren. Zeker bij grotere opgaven als warmtenetten is het noodzakelijk dat de provincie slimme ondersteuning biedt.
 • Om de energietransitie te stimuleren en om te zorgen voor een zo groot mogelijk rendement voor de samenleving gaat de provincie windturbines en zonneparken ontwikkelen en exploiteren op plaatsen waar de markt het niet oppakt. Bijvoorbeeld op landbouwgrond die eigendom is van de provincie. Er komt tevens een verplichting voor ontwikkelaars van duurzame energie projecten om omwonenden mee te laten participeren in (commerciële) energieopwekkingsprojecten met een grote ruimtelijke impact, zoals windmolens en zonneparken groter dan 1,5 ha naar voorbeeld van het windmolenpark bij de A16.
 • We nemen het initiatief om de zonnepanelenregeling die in Zuidoost-Brabant bestaat bij zoveel mogelijk Brabantse gemeenten in te voeren. Daarnaast zorgen we ervoor dat er een isolatieregeling komt waardoor Brabanders via de gemeenten hun woning kunnen laten isoleren en hiervoor geld kunnen lenen tegen een lage rente. De provincie kan de gemeenten hiervoor tegen gunstige voorwaarden geld lenen.
 • Bij alle ruimtelijke projecten van de provincie worden energiebesparing, -opwekking en – opslag, klimaatadaptatie en circulair gebruik van grondstoffen als vaste onderdelen meegenomen. Hierbij zorgen we vanzelfsprekend voor een goede borging van eventuele natuurwaarde.
 • Er komt geen meter logistiek bedrijventerrein bij zonder zonnepanelen. Dit wil niet zeggen dat er geen zonneparken nodig zijn, de noodzaak van een snelle energietransitie is daarvoor te groot. We steunen daarom de grootschalige realisatie van grootschalige zonneparken ook op landbouwgrond.
 • Ook de komende jaren zijn er (veel) nieuwe windturbines nodig in Brabant. De provincie neemt indien nodig (net zoals bij het A16-windpark) de regie en borgt zowel de omgevingskwaliteit als het maatschappelijk rendement.
 • Geothermie (diepe aardwarmte) kan op den duur zorgen voor goedkope en duurzame energie, net als thermische energie uit oppervlakte- en afvalwater. De provincie blijft daarom investeren om deze vormen van warmte zo snel mogelijk breed toepasbaar te maken.
 • Er komt een duidelijke focus binnen de innovatieagenda op toekomstige gamechangers in de energietransitie: opslag, infrastructuur (smart grids) en sociale innovatie (energie gebruiken door huishoudens en bedrijven op het moment dat deze duurzaam kan worden opgewekt).
 • Bedrijven moeten verduurzamen. We gaan als provincie meer controleren of bedrijven duurzaamheidsinvesteringen die ze verplicht zijn te doen ook daadwerkelijk doen. Hierbij zijn we er niet op uit enkel te straffen, maar we denken ook mee hoe we bedrijven kunnen helpen deze maatregelen te nemen en te financieren.
 • Onze grondstoffen zijn eindig. Daarom zetten we in op het circulair maken van onze economie. We willen dat de provincie in al haar aanbestedingen het principe van circulariteit meeneemt, gemeenten ondersteunt bij een circulair aanbestedingsbeleid en partijen die in Brabant circulaire showcases ontwikkelen actief ondersteunt.