Zeker zijn van een mooi Brabant

Ook in de toekomst moet Brabant mooi, veilig en gezond zijn. De toekomstige generaties moeten zeker zijn van het mooie Brabant.

Daarom wil de PvdA het volgende:

  • De provinciale Omgevingsvisie die in 2018 is vastgesteld door Provinciale Staten zal de komende jaren worden vertaald in programma’s, een Omgevingsverordening en projectbesluiten. Tevens vergt de Omgevingswet een integralere werkwijze van de provincie in het ruimtelijk domein. De PvdA staat voor een provincie die de regiefunctie in het ruimtelijk domein stevig in handen houdt. Dit doen we om het algemeen belang te borgen en ervoor te zorgen dat álle Brabanders een gezonde en veilige leefomgeving hebben. Waar nodig helpen we gemeenten bij het vormgeven van hun ruimtelijk beleid.
  • De provincie blijft, om leegstand te voorkomen, een strakke regie voeren op de ontwikkeling van bedrijventerreinen, stallen, winkelgebieden en kantoren. Bij winkelgebieden en kantoren gaat gelden wat al bij stallen geldt: er komt geen meter meer bij, voordat ergens anders minimaal een meter is verdwenen.
  • Nieuwe locaties voor woonwijken komen pas in beeld als de oude op zijn én als er binnenstedelijk geen locaties beschikbaar zijn die kunnen worden herontwikkeld. Als we nieuwe woonwijken bouwen doen we dat in de buurt van bestaande transportassen. Daarnaast zetten we vol in op transformatie en herontwikkeling binnen de bebouwde kom. Zo zorgen we voor kwalitatief hoogwaardige woningen en ruimen we oude troep op. Daarmee voorkomen we leegstand, verloedering en criminaliteit.
  • De PvdA wil werk maken van leegstand in steden en dorpen. Leegstaande winkels en gebouwen moeten zo snel mogelijk een nieuwe bestemming krijgen en eigenaren moeten de kans krijgen een nieuwe bestemming te realiseren. De kosten voor de gemeenschap kunnen daardoor laag blijven.
  • Er nadrukkelijker wordt gestuurd op de sanering van activiteiten die overlast veroorzaken of anderszins niet in het maatschappelijke belang zijn. Voorbeelden zijn overlast gevende fabrieken, winkels buiten het kernwinkelgebied, stallen en opslaglocaties voor bijvoorbeeld afval. Er komt een provinciaal transformatiefonds om met marktpartijen en gemeenten deze overlast gevende functies weg te nemen.
  • Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven is belangrijk. De provincie kan gemeenten en andere partijen bij elkaar brengen en grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken. Indien nodig levert de provincie hierbij een directe bijdrage (via het ontwikkelbedrijf) of een financiële bijdrage (via Sleutelprojectenaanpak). Dit creëert nieuwe werkgelegenheid in Brabant. Dit is bijvoorbeeld al gebeurd bij het Life Sciences Park in Oss, de Automotive Campus in Helmond en de Brainport Industries Campus in Eindhoven.
  • Het provinciale ontwikkelbedrijf krijgt meer capaciteit (mensen en geld) om door de provincie gewenste ontwikkelingen in Brabant aan te jagen en uit te voeren. Dit kan zowel risicodragend als niet-risicodragend zijn.

• De in 2017 door Provinciale Staten geïnitieerde Sleutelprojectenaanpak blijft bestaan. De introductie van Sleutelprojecten zorgt ervoor dat ruimtelijke en niet-ruimtelijke initiatieven van buiten tot uitvoering kunnen komen met steun van de provincie binnen de bestaande programma’s en uit de algemene middelen. Op deze wijze is het maatschappelijk rendement voor Brabant leidend bij investeringsbeslissingen.