Zeker zijn van goed werk in Brabant

Werk biedt inkomenszekerheid, de mogelijkheid je te ontwikkelen en collega’s. Kortom werk zorgt ervoor dat je mee kan doen! Iedereen in Brabant moet daarom zeker zijn van goed en eerlijk werk.

Werk biedt inkomenszekerheid, de mogelijkheid je te ontwikkelen en collega’s. Kortom werk zorgt ervoor dat je mee kan doen!

Het gaat goed met Brabant. Na tijden van grote werkloosheid hebben we nu te maken met een krappe arbeidsmarkt waar serieuze tekorten ontstaan in sectoren zoals de bouw, techniek en zorg. Tegelijk staan nog te veel werkzoekenden aan de kant. Denk aan ouderen, langdurig werklozen, statushouders en werkzoekenden met een arbeidshandicap. Er is sprake van een flinke mismatch. Ontwikkelingen als digitalisering en robotisering en vergrijzing spelen nu al en het effect daarvan neemt snel toe. De uitdaging om te zorgen dat iedereen passend werk kan vinden zal dan ook alleen maar groter worden.

De PvdA staat voor een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen meedoet en blijft meedoen. Waar we zien dat het verschil tussen winnaars en verliezers op de arbeidsmarkt scherper wordt, kijken we niet lijdzaam toe maar zorgen we ervoor dat iedereen de vaardigheden heeft om een baan te vinden. Dat is de uitdaging voor Brabant de komende jaren!

Daarom wil de PvdA het volgende:

 • Het uitgangspunt bij het economisch beleid van de provincie wordt dat werkgelegenheid het doel is en niet de economische groei, en dat technologische ontwikkelingen de mens moeten dienen en dat zoveel mogelijk Brabanders ervan moeten kunnen profiteren.
 • We investeren meer in werkenden, leerlingen en werkzoekenden. Dat kan bijvoorbeeld via loopbaan-APK’s en een verbeterd, flexibeler onderwijssysteem waar werken en leren een hele loopbaan lang samengaan. We willen een opleidingsinfrastructuur die zo min mogelijk conjunctuurafhankelijk is en durven dus juist ook anticyclisch op te leiden. We verwachten dat de Brabantse onderwijsinstellingen en bedrijfsleven hierin verantwoordelijkheid nemen.
 • We geven veel meer aandacht aan het beroeps- en praktijkonderwijs. Wij willen een herwaardering van vakmanschap op alle niveaus. De provincie kan dit stimuleren door er samen met het bedrijfsleven voor te zorgen dat:

o er voldoende leeromgevingen van hoog niveau beschikbaar zijn. Hier moet de nieuwste stand der techniek aanwezig zijn, er moeten docenten beschikbaar zijn van hoog niveau en er moet in de praktijk gewerkt worden aan concrete opgaven van bedrijven en overheden. Zowel leerlingen als mensen die aan de kant staan en weer ‘fit’ gemaakt willen worden voor de arbeidsmarkt kunnen hier terecht.

o er samen met de bedrijven een concreet actieplan komt om de tekorten in de bouw en technieksector aan te pakken. Meer praktijkvakken gedurende de hele schoolcarrière, vroege kennismaking met de sector, een beter aanzien van het vak door een meester-gezellensysteem, omscholingsprogramma’s om zij-instromers aan te trekken, permanente scholing van docenten etc. kunnen hiervan deel uitmaken.

 • In de zorg en het onderwijs zijn er grote tekorten. Voor deze sectoren willen we zorgen dat er een goede basisinfrastructuur is om mensen op te leiden en om te scholen. Hierbij willen we speciale aandacht voor intersectorale mobiliteit om te zorgen dat mensen onafhankelijk van werkgelegenheid in een bepaalde sector telkens inzetbaar zijn waar werk is.
 • De energietransitie betekent veel voor de arbeidsmarkt. Er is een enorme hoeveelheid arbeidskrachten nodig om deze transitie uit te voeren en tegelijk gaat het ook tot verlies van

(een beperkt aantal) banen leiden in bijvoorbeeld de kolencentrales. De PvdA wil dan ook dat het klimaat- en energiebeleid en de gevolgen hiervan vast onderdeel uit gaan maken van de Brabantse economische en arbeidsmarktagenda. Dit moet ervoor zorgen dat we tijdig anticiperen op tekorten in bepaalde sectoren en tijdig beginnen met omscholing en begeleiding naar nieuw werk van mensen in sectoren waar banen gaan verdwijnen.

 • De provincie stimuleert innovatie via de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Wij vinden het als PvdA belangrijk dit voort te zetten en willen dat hierbij specifiek aandacht is voor innovaties die voor Brabanders direct zichtbaar en bruikbaar zijn, zoals bij maatschappelijke uitdagingen rondom zorg en welzijn en de energietransitie.
 • De inspanningen van de provincie om bedrijven naar Brabant te halen zetten we onverminderd voort. Hierbij wil de PvdA dat onze acquisitie zich er vooral op richt om bedrijven naar Brabant te halen die gericht zijn op het creëren van duurzame, fatsoenlijke banen met speciale aandacht voor groepen die nu nog aan de kant staan. We helpen bedrijven zich hier te vestigen en maken in ruil concrete afspraken over werkgelegenheid, scholing en begeleiding voor de Brabantse werkzoekenden. We durven nee te zeggen tegen bedrijven die hierbij niet passen. Bijvoorbeeld tegen logistieke bedrijven die weinig toegevoegde waarde hebben voor de Brabantse economie.
 • Om te zorgen dat er, ook in de toekomst, voldoende hoogopgeleide arbeidskrachten zijn om de snelle groei van de Brainportregio voort te kunnen zetten gaan we samen met het Rijk en de TU/e onderzoeken hoe we de capaciteit van de TU/e de komende jaren kunnen vergroten, zodat meer studenten kunnen worden opgeleid.
 • We investeren in sterke clusters waar beroepsonderwijs, innovatie en werkgelegenheid elkaar ontmoeten en gebruik maken van elkaars kennis en faciliteiten zoals de BIC-campus in Eindhoven en de Automotive Campus in Helmond.
 • We blijven inzetten op de uitbouw van de Brabantse vrijetijdseconomie, die voor steeds meer banen zorgt. We ondersteunen daarom ook in de toekomst VisitBrabant.
 • Het MKB is de banenmotor van onze economie. Door te zorgen voor voldoende goed opgeleide medewerkers en een systeem van ondersteuning van startup tot scale-up tot groter bedrijf zorgen we er in Brabant voor dat bedrijven tot volle wasdom kunnen komen. Digitalisering in het MKB heeft daarbij onze aandacht.
 • De Brabantse economie kan op dit moment niet zonder arbeidsmigranten. Tegelijk betekent het wel het een en ander voor de Brabantse samenleving.

  o DePvdAwildatarbeidsmigrantengoedwordengehuisvest,rekeninghoudendmetde leefbaarheiden de sociale samenhang van een wijk. Hier hebben ook de woningcorporaties een rol te vervullen.

  o Daarnaast willen we dat, meer dan nu, gehandhaafd wordt op arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Dit om te zorgen dat arbeidsmigranten fatsoenlijk werk hebben maar ook om oneerlijke concurrentie door arbeidsmigranten te voorkomen. Hiertoe willen we lokale informatiepunten voor arbeidsmigranten waar ze toegang hebben tot informatie over hun rechten (en plichten).

  o We willen het kunstmatige onderscheid tussen (praktisch opgeleide) arbeidsmigranten en (veelal theoretisch opgeleide) expats ter discussie stellen. Beiden zijn onmisbaar voor Brabant.

  o Doorteinvestereninverdereautomatisering(bv.inakkerbouw,tuinbouw,logistiek, bouw én hightech) wordt Brabant minder afhankelijk van arbeidsmigranten.