Zeker zijn van samenleven, cultuur, erfgoed en sport voor iedereen

De kloof in de samenleving groeit, ook in Brabant. BrabantKennis legde de staat van het samenleven in Brabants haarscherp vast in de studie Mind the Gap!. Mind the Gap beschrijft wat de PvdA niet wil, namelijk een samenleving waarin het samenleven beperkt is tot de eigen bubbel van gelijkgestemden en vaak gelijk opgeleiden die in dezelfde soort wijken wonen. De verschillen tussen de groepen nemen toe als het gaat om opleidingsniveau, inkomen en gezondheid. Doordat Brabanders minder samenleven met mensen die anders zijn verdwijnt de cohesie, de wil om elkaar te begrijpen en om samen te werken. Als de kloof tussen bevolkingsgroepen dieper wordt, is het ook moeilijker voor kinderen om vanuit de ene sociale groep naar de andere sociale groep te komen. Voor de PvdA is essentieel dat iedereen dezelfde kansen heeft en blijft houden

De kloof in de samenleving groeit, ook in Brabant. BrabantKennis legde de staat van het samenleven in Brabants haarscherp vast in de studie Mind the Gap!. Mind the Gap beschrijft wat de PvdA niet wil, namelijk een samenleving waarin het samenleven beperkt is tot de eigen bubbel van gelijkgestemden en vaak gelijk opgeleiden die in dezelfde soort wijken wonen. De verschillen tussen de groepen nemen toe als het gaat om opleidingsniveau, inkomen en gezondheid. Doordat Brabanders minder samenleven met mensen die anders zijn verdwijnt de cohesie, de wil om elkaar te begrijpen en om samen te werken. Als de kloof tussen bevolkingsgroepen dieper wordt, is het ook moeilijker voor kinderen om vanuit de ene sociale groep naar de andere sociale groep te komen. Voor de PvdA is essentieel dat iedereen dezelfde kansen heeft en blijft houden. Close the Gap!

Brabant heeft een rijke traditie op het gebied van cultuur, erfgoed en sport. Om te zorgen dat dit zo blijft is er ook de komende jaren veel te doen voor de provincie. Zowel vanuit het oogpunt van een aantrekkelijk woon- en werkklimaat als vanuit het perspectief van geestelijke en lichamelijke gezondheid, sociale veerkracht en verrijking van onze belevingswereld vindt de PvdA dat we moeten zorgen voor behoud van ons bijzondere erfgoed en onze unieke culturele en sportieve infrastructuur.

Daarom wil de PvdA Brabant het volgende:

• De PvdA wil een specifiek uitvoeringsprogramma Mind the Gap, waarin acties worden opgenomen om de kloof in de Brabantse samenleving te verkleinen. Tevens willen we dat het voorkomen van kloven in de samenleving het uitgangspunt wordt bij al het provinciale beleid. De uitvoering van maatregelen om de kloof in de samenleving te verminderen ligt voornamelijk bij de gemeenten, die slimme verbindingen kunnen maken met het sociaal domein waarvoor ze primair verantwoordelijk zijn. De rol van de provincie ligt in het ontwikkelen van kennis, het regisseren van oplossingen en het verbinden van partijen. Het is te makkelijk om te zeggen dat de samenleving enkel een taak van de gemeenten is. Daarvoor is de opgave te groot en zijn de belangen te verschillend.

• De Brabantse bibliotheken worden doorontwikkeld naar bredere maatschappelijke lokale of bovenlokale voorzieningen. De Brabantse bibliotheeksteunfunctie Cubiss krijgt hiervoor eenmalige extra middelen ter beschikking.

• Nóg meer Brabantse kinderen kunnen op school naar de bibliotheek. We verlengen daarom de bibliotheek op school programma’s van Cubiss met als doel álle Brabantse basisscholen een schoolbibliotheek te geven. Daarmee investeren we in de Brabantse arbeidsmarkt van de toekomst en dragen we bij aan het voorkomen van kloven in de samenleving.

• Brabantse werknemers die minder taal- en digitaal vaardig zijn krijgen ondersteuning om zichzelf hierin te ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat deze mensen mee kunnen blijven doen in de samenleving van de toekomst. Samen met het Brabantse bedrijfsleven en Cubiss gaat de provincie trainingsprogramma’s aanbieden.

• Iedere Brabander heeft toegang tot culturele en sportvoorzieningen binnen een redelijke afstand. De PvdA wil dat gemeenten regionale akkoorden sluiten waarbij zij er gezamenlijk voor zorgen dat burgers in hun regio toegang hebben tot alle cruciale voorzieningen. De provincie betaalt niet voor exploitatie van deze voorzieningen, maar kan wel procesgeld inzetten om de akkoorden tot stand te laten komen.

  • De provincie pakt een rol als aanjager van nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld dementievriendelijke gemeente en zorgcoöperaties.
  • De provincie blijft investeren in bovenlokale sportvoorzieningen (met name gehandicaptensport), innovatie in de sport en het naar Brabant halen van echte topsportevenementen (EK’s, WK’s) met maatschappelijke meerwaarde.
  • Ook op cultureel gebied is de provincie er voor alle Brabanders. De provincie is er in Brabant dus niet alleen voor organisaties en evenementen voor topcultuur, maar ook voor breedtecultuur. Het bereiken van een groot publiek wordt daarom ook een belangrijkere factor bij verdeling van cultuurmiddelen.
  • Het provinciale erfgoedbeleid werkt uitstekend en wordt voortgezet, waardoor de provincie ook de komende jaren betrokken blijft bij het behoud van erfgoed in Brabant. Hiervoor wordt nieuw budget gereserveerd.
  • De komende jaren zullen naar verwachting nog meer kerken leeg komen te staan. We willen de meest zichtbepalende en monumentaal waardevolle kerkgebouwen behouden. Het vestigen van maatschappelijke of commerciële functies komt inmiddels goed van de grond, het transformeren van kerken naar woningen nog veel minder. We koppelen daarom behoud van erfgoed aan de woonagenda en faciliteren herbestemming van kerken voor woningbouw.
  • De afgelopen jaren heeft de PvdA in Brabant ook werk gemaakt van het verduurzamen van sportclubs. Dit willen we voortzetten en uitbouwen naar andere culturele en erfgoedlocaties. Op deze manier maken we ook hen klaar voor een duurzame toekomst en helpen we geld en energie te besparen.
  • De regionale nieuwsvoorziening door de provincie wordt versterkt. Dit doen we door een regierol te pakken en de veelal zieltogende lokale omroepen in Brabant te bewegen om samen te gaan op regionaal niveau. Uiteraard met behoud van de nabijheid van nieuws, die de lokale omroepen kenmerkt. Ook stimuleren we samenwerking tussen de regionale omroepen en onze professionele provinciale Omroep Brabant.