Standpunten

Zoeken

Bereikbaar Brabant

Waar een wil is, kan een weg zijn! Bereikbaarheid is een voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving en om de economie te laten functioneren. Mensen moeten zich makkelijk, veilig en betaalbaar door Brabant kunnen bewegen en bij voorkeur ook nog een beetje snel zodat ze zich ten alle tijden naar hun werk, naar school of naar het ziekenhuis kunnen vervoeren. Er is ook de komende jaren een slimme mix van verschillende vervoersmiddelen nodig om Brabant bereikbaar te houden.

Lees verder

Betaalbare woningbouw

Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen. De PvdA Brabant blijft zich inzetten om goede en betaalbare (tijdelijke) woonvoorzieningen te creëren voor alle doelgroepen, ook voor arbeidsmigranten en statushouders.

Lees verder

Daadkrachtige provincie.

Een betrokken, persoonlijk en betrouwbare overheid. We zetten in op een organisatie die meer doet en minder schrijft. Projecten, programma’s en samenwerkingsverbanden die geen uitvoeringsprojecten tot gevolg hebben beëindigen we.

Lees verder

Een houdbaar landbouwsysteem

Samen zoeken naar meerwaarde. Voor de agrarische sector geldt als geheel dat voortvarend gewerkt moet worden aan echte verduurzaming. Dat lukt alleen als de overheid en álle partijen in de voedselketen, inclusief consumenten, eraan meewerken een houdbaar toekomstperspectief te bieden aan boeren die willen overschakelen op natuur- en milieuvriendelijke duurzame kringlooplandbouw.

Lees verder

Gelijke kansen op werk

Iedere Brabander verdient goed werk en eerlijk loon. Het hebben van werk is een manier om mee te doen in de maatschappij en van meerwaarde te zijn. We koesteren Brabants beste ondernemers.

Lees verder

Gezond Brabant

Water in balans. Voldoende schoon water vormt een noodzakelijke basis voor de natuur, voor veilig drinkwater en voor de landbouw. De kwaliteit van de lucht voldoet bij lange na niet aan de normen van de Wereld Gezondheidsorganisatie. Dat is slecht voor de natuur, mens en dier. We moeten nú politieke daadkracht tonen.

Lees verder

Goed leven in Brabant

De juiste plek, de juiste vorm en het juiste moment. De Brabantse ruimte staat sterk onder druk. Grote maatschappelijke opgaven als landbouw, energie, natuur en woningbouw vechten om de schaarse ruimte. De PvdA wil ruimte bieden aan dat wat er echt toe doet. Dat vraagt om een helder kompas op basis waarvan scherpe politieke keuzes kunnen worden gemaakt. En het vraagt om nieuwsgierigheid om open te kunnen staan voor onconventionele oplossingen en slim ruimtegebruik.

Lees verder

Levendig Brabant

We koesteren ons Brabant! Zowel vanuit het oogpunt van een aantrekkelijk woon-en werkklimaat als vanuit het perspectief van gezondheid en verrijking van onze belevingswereld vindt de PvdA dat we moeten zorgen voor behoud van ons bijzondere erfgoed en onze unieke culturele en sportieve infrastructuur.

Lees verder

Solide begroting

Vervolg op de weg naar gezonde resultaten. De financiële situatie van de provincie Noord-Brabant is uitdagender dan in het verleden, maar nog steeds solide. De uitdagingen in de samenleving, die in dit verkiezingsprogramma zijn beschreven, zorgen ervoor dat er nog meer dan vroeger behoefte is aan een krachtige provincie. Wij zijn daarom van mening dat de provinciale begroting minstens op peil dient te blijven.

Lees verder

Voldoende duurzame energie voor iedereen

Werken aan een duurzame toekomst. Samen met de Regionaal Energie Strategieën kijken we hoe we lokaal kunnen werken aan meer duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

Lees verder