7 december 2022

Toekomst voor het water in Brabant

Programma 2023-2027 voor de Noord-Brabantse waterschappen

Inhoudsopgave:

 1. Inleiding
 2. Gezond, zuiver water.
 3. Veiligheid
 4. Gezonde leefomgeving met kansen voor natuur en biodiversiteit
 5. Water met
 6. Bestuur en bedrijfsvoering waterschap.

 

 1. Inleiding

Water, waardevol water in en voor Brabant.

Voor de kwaliteit van wonen, werken en leven in Noord-Brabant is veilig en gezond water van grote waarde. De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel beschermen ons tegen overstromingen en wateroverlast, zorgen voor voldoende water in periodes van droogte en schoon oppervlaktewater voor een gezonde leefomgeving met kansen voor natuur en biodiversiteit en een duurzame economie.

De PvdA doet op 15 maart 2023 mee aan de verkiezingen voor de besturen van deze drie Brabantse waterschappen.

De PvdA onderscheidt zich van andere partijen op de volgende punten:

Bestaanszekerheid en kansen voor iedereen. We spelen in op het veranderende klimaat en zorgen ervoor dat, ook met hoosbuien en hitte (droogte), de mensen in steden en dorpen prettig kunnen wonen. We zorgen voor een gezonde leefomgeving zodat iedereen gelijke kansen heeft op een gezond leven, los van je inkomen, vermogen of sociale achtergrond.

Vooruitgang. Werk. Doordat we investeren in veiligheid, duurzaamheid, recreatie  en een energieneutraal waterschap komen er nieuwe  banen voor vakmensen. Deze banen bieden goede arbeidsomstandigheden, ontwikkelingsmogelijkheden, en een goed salaris.

We onderhouden het water en richten het zo in dat bedrijven zich graag in ons gebied vestigen en dat het goed en duurzaam werk oplevert voor onze regio. Wij gaan altijd voor de balans tussen natuur, gezondheid en economie.

Solidariteit.  Eerlijk.  We zetten ons in voor een eerlijke en sociale lastenverdeling, waarbij de  kosten  voor  veilig  en  gezond  water eerlijk  aan  gebruikers  en  bewoners  worden  doorbelast.  Dit betekent: minder waterschapslasten  voor  inwoners  met  een  laag  inkomen.  We  ze zetten ons actief in voor een rechtvaardig belastingbeleid.

Het werk van de waterschappen is niet gemakkelijk. Bedreigingen zoals de  veranderingen in het klimaat (lokale stortbuien en periodes van droogte) en een slechtere bodemkwaliteit, door vervuilingen en overbemesting bijvoorbeeld, maken het werk moeilijker. Het is belangrijk dat burgers zich dat bewust zijn en bereid zijn mee te werken aan de verbeteringen en de lasten willen dragen. De PvdA wil voor de inwoners en bedrijven veilig en gezond water ook in de toekomst blijven garanderen en zal hen hierbij actief betrekken. Bedrijven en burgers hebben eveneens een rol te spelen in het beperken van de negatieve impact van verdroging. We streven nadrukkelijk naar de juiste balans in lasten en lusten tussen stad/dorp en het  buitengebied en tussen natuur, gezondheid en economie.

In dit verkiezingsprogramma beschrijven we aan de hand van een aantal thema’s de  waarde van water voor bewoners, landbouw, industrie en natuur. Per thema benoemen we de keuzes die de PvdA maakt.

 

 1. Gezond en zuiver water.

Water is voor iedereen belangrijk in het dagelijks leven, bij de productie van voedsel en goederen. Water is onmisbaar voor een gezonde leefomgeving met een diversiteit aan planten en dieren. Fris water is vooral ook gezond water, dus schoon en veilig.

Zuiver oppervlaktewater.

De kwaliteit van het Brabantse oppervlaktewater is echter nog steeds onvoldoende. De in Europa  vastgestelde normen voor 2027 (Europese KaderRichtlijn Water) worden niet gehaald en door bezuinigingen worden verbeterprogramma’s in tijd vooruitgeschoven.

Watervervuiling is daarbij een fors probleem en pakken we bij de bron aan. Het belasten van oppervlakte- en grondwater met mest, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en drugs  moet stoppen.

Met de agrarische sector, de industriële bedrijven en ziekenhuizen zoeken we actief naar manieren om het gebruik van bestrijdingsmiddelen, medicijnen en microplastics (uit bijvoorbeeld shampoo en scrubcrème) te verminderen en om de reststoffen vroeg in het proces op te vangen en te verwerken  tot nieuwe grondstoffen.

De lasten van handhaving en zuivering worden gelegd bij de veroorzakers.

Recreatie en beleving.

Gezond water is aantrekkelijk water. Mensen genieten van water.  Water in de stad verkoelt en verbetert  de leefomgeving en het woonklimaat. Het zijn de meest intensief beleefde stukjes natuur in de stad. Sloten, plassen en vaarten met natuurlijke oevers zijn geliefd bij recreanten en spelen een belangrijke rol in onze vrije tijd en bieden extra werkgelegenheid.

Waterschappen hebben veel beken, sloten en plassen, dijken en oevers in eigendom en beheer. De PvdA vindt dat deze zo ingericht en beheerd moeten worden dat ze daar waar mogelijk aantrekkelijk en toegankelijk zijn voor recreatief gebruik. Recreatie kan goed meeliften met natuurontwikkeling en dijkverbetering. In principe is recreatie overal mogelijk, behalve waar veiligheid en kwetsbare natuurwaarden in het geding zijn. Allerlei voorzieningen zoals fiets- en wandelpaden, struinroutes, vis- of picknickplaatsen,  zwemstrandjes, aanlegsteigers voor boten en veerpontjes willen we in samenspraak met gemeenten en terreinbeheerders aanleggen en goed onderhouden. Wij willen ook dat de eigendommen van waterschappen ecologisch worden beheerd. Dat is goed voor flora en fauna en voor de belevingswaarde. Vaak is het ook financieel aantrekkelijk voor zowel de beheerders als het  waterschap.

Balans tussen systemen.
De watersystemen zijn op elkaar afgestemd. Mens, natuur en watersystemen in balans.

Leefklimaat

De zorg voor stedelijk water wordt steeds belangrijker. Veruit de meeste Brabanders wonen in een verstedelijkte omgeving. Klimaatverandering en extremer weer zijn in bebouwde gebieden direct voelbaar zoals hittestress en hoosbuien. Er ontstaat overlast door algenbloei door te veel meststoffen in het water; soms is het water niet veilig door het bloeien van giftige blauwalgen. Soms stinkt het water door rotting als gevolg van zuurstofgebrek en weinig doorstroming.

Gezondheid is de sleutel voor de natuur en wateropgave in alle wijken, huur- en koopwoningen in de dorpen en steden. PvdA wil een tweedeling voorkomen die ontstaat ten gevolge van ongelijke gezondheidssituaties in wijken en buurten. Optimale inrichting van groen en water in iedere buurt is daarvoor noodzakelijk. Wij staan voor een lokaal zichtbaar en actief waterschap wat zich inzet voor een optimale inrichting van de openbare ruimte.

 Het waterschap staat midden in de maatschappij.

Inwoners  kunnen ook zelf een bijdrage leveren aan gezond en zuiver water en er voordeel uit halen.  De PvdA vindt het een  taak van het waterschap om de inwoners actief te betrekken bij waterbeheer en bewustwording te vergroten. Dit kan onder andere door projecten voor groene daken, duurzaam gebruik van regenwater en het anders afwateren van verharde oppervlakte (bestrating, daken). De PvdA stimuleert inspanningen van inwoners en bedrijven met subsidie en kennis. De gemaakte kosten verdienen zich terug met besparingen op riool en waterzuivering. Belangrijk is om daarbij te investeren in het bereiken van alle inwoners, zowel pandeigenaren als huurders.

Drinkwater

De toekomst van ons drinkwater gaat ook de waterschappen aan; de PvdA vindt dat waterschappen daarom hun stem moeten laten horen bij de maatschappelijke discussies over de toekomst van waterverbruik en wateronttrekking. De verdroging in Brabant is daarbij een belangrijke beweegreden.

 

 1. 3. Veiligheid.

Bescherming tegen overstromingen, vooral vanuit de beken en  rivieren en de zuidwestelijke delta, blijft een primaire taak voor de waterschappen. Fysieke veiligheid moet vooral bereikt worden door meer ruimte te maken in stroomgebieden en deze met veel natuur in te richten. Mensen moeten zich ervan bewust zijn dat waterschappen zich maximaal inspannen maar dat absolute veiligheid nooit is te garanderen.  Zeker niet bij de hoosbuien op een klein oppervlakte gedurende korte tijd. Daarom is bewustwording en voorlichting nodig over de oorzaak van droogteperioden en de overlast bij plaatselijke hoosbuien. Ook inwoners  zelf kunnen meehelpen aan het voorkomen van overlast, bijvoorbeeld door het vergroenen van tuinen. De PvdA geeft daarbij ook specifiek aandacht aan wijken met veel huurwoningen, omdat juist daar vaak minder openbaar groen aanwezig is.

Omgevingsplannen.

Elke overheid is verplicht om een watertoets te doen bij maatregelen of projecten die invloed (kunnen) hebben op waterbeheer of waterkwaliteit. Daarbij geldt dat wie een probleem veroorzaakt meebetaalt aan de oplossing. Achteraf toetsen heeft niet zoveel zin. De PvdA wil dat het waterschap  direct bij het maken van de omgevingsplannen betrokken wordt om afspraken te maken over duurzaam waterbeheer en klimaatbestendig bouwen en inrichten.

Klimaatverandering en ons watersysteem

Klimaatverandering, hitte en overvloedige regenval leiden steeds meer tot wateroverlast in stedelijk en bebouwd gebied. Waterberging en scheiding van regenwater/afvalwater zijn volgens de PvdA  goed voor het milieu en zorgen voor lagere kosten.

Ons watersysteem moet toegerust zijn voor de toekomst. Op de hoge zandgronden van de Peel, de Kempen en de Brabantse Wal vraagt de verdroging bijzondere aandacht. Door de droogteperioden die langer duren dreigen plassen en beken droog te vallen en het grondwater onbereikbaar te worden voor bomen. Daarom moeten we fors inzetten op het vasthouden van water in natte perioden. Meerdere doelen zijn te bereiken door in te zetten op robuust ingerichte beekdalen. Natuurgebieden in de bovenlopen van beken kunnen veel water vasthouden. Maar door ook  technische middelen zoals waterkeringen en  pompen kan de grondwaterstand op de hoge zandgronden op een hoger peil gebracht worden. Meanderende beken kennen een betere waterkwaliteit. Er zijn betere kansen voor een grote biodiversiteit.

De stijgende zeespiegel leidt tot meer zout water in de Brabantse bodem. Verdroging verergert het probleem van verzilting. Bij wateroverlast in landelijk gebied moet een goede afweging worden gemaakt tussen de risico’s  en de kosten van overstromingen. De PvdA vindt dat boeren en tuinders een plicht hebben om met de teelt van gewassen rekening te houden met de  invloeden op watersystemen. De teelt is daarbij volgend aan de watersystemen.

Zuiver water is veilig water.

Waterzuivering is een belangrijk onderdeel van de waterketen. Het hangt zowel samen met de rioolstelsels van gemeenten, als met de zorg van de waterschappen voor natuurlijk en schoon oppervlaktewater. De inzameling en zuivering van huishoudelijk water en regenwater en de maatschappelijke kosten daarvan, zijn een gezamenlijke taak van gemeenten en waterschappen.

Educatie.

Waterveiligheid is zo vanzelfsprekend geworden, dat mensen niet meer stilstaan bij de geweldige inspanningen die daar nog steeds voor geleverd moeten worden.

Daarom vinden wij het belangrijk dat er educatieve pakketten zijn voor het onderwijs die zorgen voor waterbewustzijn en het vergroten van kennis van en betrokkenheid met water. Het waterschap heeft een algemene taak om burgers enthousiast te maken en mee te laten werken aan gezond water in hun directe omgeving.

 

 1. Groen en gezond buitengebied. Gezonde leefomgeving met kansen voor natuur en biodiversiteit

 Natuur

De PvdA vindt dat ingrepen in een gebied moeten bijdragen aan een robuuste natuur, waarin het natuurlijke watersysteem leidend is voor de inrichting en het gebruik. Om droogte te bestrijden worden de sloten, stuwen en gemalen zo ingericht en beheerd dat water lang in het gebied wordt vastgehouden. Beken, vennen en kreken worden schoongemaakt en krijgen daar waar mogelijk hun oude profiel terug (meanderen). Samen met natuurvriendelijke oevers en herstel van de biodiversiteit , moeten deze maatregelen zorgen voor een gezond en schoon watersysteem.

Bij het beheer van watergangen, dijken, oevers, bermen en rioolwaterzuiveringsinstallaties zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met het natuurlijke leven, in en bij het water.

Wij willen dat de ambities hoog blijven en er meer geïnvesteerd wordt in natuur. Het (natte) Natuur Netwerk met alle verbindingszones moet gerealiseerd  worden. Deze doelen gaan goed samen met klimaatbestendigheid, natuurwaarden en biodiversiteit. Robuuste systemen zijn bovendien veerkrachtig.. Nederland en ook de Brabantse waterschappen dienen in 2027 te voldoen aan de  Europese waterkwaliteitsdoelen  (Europese KaderRichtlijn Water). De PvdA wil maximale inzet om deze doelen te behalen.

Een toekomstgerichte agrarische sector hoort bij Brabant en is belangrijk, ook in een samenwerking met het waterschap om onze doelen te bereiken. De reguliere  agrarische bedrijfsvoering  geeft in Noord-Brabant in teveel gevallen overlast en gezondheidsrisico’s. De PvdA streeft daarom naar een duurzame veehouderij, tuin- en akkerbouw, die in evenwicht is met haar omgeving en haar niet langer structureel belast door bijvoorbeeld overmatige behoefte aan water en gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Het grote aantal dieren in de veehouderij leidt tot  de huidige mineralen import in de vorm van veevoer en  tot mestoverschot en het lozen van ongewenste en schadelijke afvalstoffen op oppervlaktewater.

Stikstof, Fosfor en de rol van de landbouw:

Landbouw, industrie en wegvervoer zorgen voor een grote stikstofbelasting voor de Brabantse (water)natuur. Daarom moet het roer om met een fors mindere stikstofuitstoot. Dit betekent onder meer een omslag in de veehouderij, van intensief naar extensief.

Het beperken van de stikstofuitstoot is een opgave waar de hele samenleving voor staat. Tegelijk moet er ruimte zijn voor een duurzame, toekomstgerichte agrarische sector. De PvdA is voorstander van een gebiedsgerichte aanpak.

De PvdA gaat uit van een reële én integrale stikstof aanpak, waarbij ook de klimaatdoelen zijn meegerekend (55 procent reductie broeikasgassen in 2030, ten opzichte van de uitstoot in 1990). Ook dient rekening gehouden te worden met een lagere stikstofuitstoot als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Zoals de energietransitie (zonne- en windenergie in plaats van energie uit fossiele brandstof) en de overschakeling op elektrisch rijden. Ook het behalen van de Europese waterdoelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) 2027 horen bij de integrale aanpak.) De PvdA vindt dat de taakstelling voor de normen van Fosfor gehaald moet worden, zodat het water hergebruikt kan worden voor landbouw en industrie.

Handhaving

Handhaving is naar de mening van de  PvdA niet alleen een overheidsverantwoordelijkheid, maar berust op de ogen en oren van de hele samenleving. Iedere inwoner  zou zodanig bewust moeten zijn van de risico’s dat, net als bij gewone delicten, melding wordt gedaan. Cruciaal voor adequaat toezicht en handhaving is ook, dat  alle overheden; waterschappen, gemeenten, provincie en rijk gezamenlijk optrekken tegen vervuiling, waaronder mestfraude.

Bodem

Een vitale bodem is gezond en weerbaar en de sleutel tot het vasthouden van water. De bodemkwaliteit is door het intensieve grondgebruik in o.a. de landbouw sluipenderwijs achteruit gegaan. De sponswerking voor water en voedingsstoffen/mineralen is afgenomen met verdroging en verschraling als gevolg.  Wij willen dat de functies van landbouwgrond volgend zijn aan het watersysteem.

Om extreme wateroverlast en extreme droogte op te vangen moet er integraal gewerkt worden aan het robuust inrichten van onze beekdalen met accenten op functies, zoals natuur, natuurinclusieve landbouw en recreatie. Belangrijk is om in te zetten op het vergroten van het watervasthoudend  vermogen van de bodem en van het watersysteem.

 

 1. Water met toekomst.

 Grondwaterbeleid.

Er komt steeds meer vraag naar het gebruik van grondwater. Bij onttrekking van grondwater moet het belang van de natuur, drinkwater en het economisch gebruik meewegen. Een slim beregeningsbeleid past hierin.

De PvdA is ook vanuit het belang van schoon grondwater tegen de winning van schaliegas. Onderzoek is nodig naar de effecten in het grondwater van warmte-koudeopslag installaties en permanente drainage installaties.

De waterschappen spreken met de provincie een strategisch grondwaterbeleid af, zodat de huidige achteruitgang van de grondwatervoorraden tot stilstand wordt gebracht en het grondwater weer op het gewenste niveau komt. Daarnaast vindt de PvdA dat er een reductie van 30% op het gebruik van grondwater gerealiseerd moet worden. Door langere perioden van droogte dreigen oppervlaktewater en grondwater af te nemen. Daarom moeten we fors inzetten op het vasthouden van water in de natte perioden.

Mogelijk biedt het gezuiverde afvalwater kansen voor de land- en tuinbouw in tijden van droogte.

Duurzame waterzuivering.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties moeten steeds aangepast worden aan nieuwe stoffen, van wc-doekjes tot medicijnresten en drugsafval. Aan die zuivering worden steeds hogere eisen gesteld. Het is een kostbaar en technisch ingewikkeld proces. Door innovaties en slim werken veranderen de zuiveringsinstallaties naar leveranciers van energie en grondstoffen. Tegelijkertijd wordt ook de vervuiling bij de bron (industrie, landbouw en huishoudens) zoveel mogelijk teruggedrongen. De PvdA wil dat waterschappen kennis uitwisselen en krachten bundelen om nieuwe technieken en werkwijzen te stimuleren. Innovatiebeleid moet leiden tot energieneutrale zuiveringsinstallaties in 2025 en het terugwinnen van grondstoffen.

Waterzuivering is een belangrijk onderdeel van de waterketen. Het hangt samen met de rioolstelsels van gemeenten. De ketensamenwerking, die al op gang komt, wordt verder versterkt. De inzameling en zuivering van huishoudelijk afvalwater en regenwater en de maatschappelijke kosten daarvan, zijn een gezamenlijke kerntaak van gemeenten en waterschappen.

Een optimale energie- en grondstoffen huishouding is erbij gebaat dat slib en andere reststoffen vroeg in het zuiveringsproces worden verwerkt. Een voorbeeld daarvan vormen de slibvergistingsinstallaties bij de zuiveringen, die de installaties energieneutraal kunnen laten werken. Soms zelfs woonwijken van gas kunnen voorzien.

De Brabantse waterschappen zijn belangrijke aandeelhouders van de Slibverwerking Noord-Brabant (SNB). Veel slib wordt nu daarheen afgevoerd. De PvdA wil een strategie volgen waarin het maatschappelijk belang, het aandeelhoudersbelang en het gebruikersbelang in evenwicht zijn.

Energieneutraal.

Alle waterschappen zijn in 2030 energieneutraal. Waterzuivering is veruit de grootste energieverbruiker van het waterschap en het doel is deze waterzuiveringsinstallaties al in 2025 energieneutraal te laten werken.

PvdA is van mening dat het eigen vastgoed van het Waterschap klimaatbestendig ingericht moet worden. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan groene daken en gevels, waterdoorlatende verharding. Er wordt geïnvesteerd  in duurzame mobiliteit, ook als ons dat geld kost.

De PvdA ziet water ook als een mogelijke  energiedrager, veel water in ons stroomgebied is hoog van temperatuur en bevat een laag zuurstofgehalte. Wij willen actief meedenken om water als energiebron te benutten en bijvoorbeeld de toepasbaarheid van Aquathermie actief met andere partijen (bijv energieleveranciers) verder te onderzoeken.

De vervuiler betaalt.

We onderzoeken nieuwe verdienmodellen, waardoor vervuilers gestimuleerd worden om de watervervuiling aan de bron aan te pakken (vervuiler betaalt). Ook willen we het onttrekken van ondiep grondwater en oppervlaktewater door middel van leges belasten (profijtbeginsel).

 

 

 1. Bestuur en bedrijfsvoering waterschap.

Duurzaam en toekomstgericht

De PvdA wil een duurzaam waterschap dat vernieuwt en investeert in de toekomst, met een bewuste keuze voor robuuste watersystemen en keringen. Ook het gezuiverde afvalwater van de zuiveringen moet zo mogelijk worden hergebruikt. Het waterschap investeert in kennis en technieken om afvalwater dusdanig te zuiveren, dat het geschikt is voor hergebruik. Waardevolle grondstoffen kunnen teruggewonnen worden uit zuiveringsslib, ook benut het waterschap de mogelijkheden van warmtewinning en andere duurzame kansen. Het waterschap kiest voor duurzame bedrijfsprocessen, en streeft naar energieneutrale waterzuiveringen.

Maatschappelijke ondernemen.

Het waterschap is voor de PvdA een maatschappelijke onderneming. Dat betekent dat duurzaam werken de leidraad is: zuinig met energie en streven naar circulair gebruik van grondstoffen. Afvalstoffen van het waterzuiveringsproces moeten actief aangeboden worden als grondstof voor andere processen.

Waterschappen zijn grote werkgevers en investeerders in de regio. PvdA staat voor een personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit en  inclusiviteit. Zowel in eigen dienst als bij opdrachtnemers van het waterschap moeten ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk kunnen vinden. Als publieke organisatie heeft het waterschap hierin een voorbeeldfunctie.

Bij de aanleg en het onderhoud van watergangen, gemalen en zuiveringsinstallaties wordt veel publiek geld ingezet. Het is belangrijk dat de waterschappen bij aanbestedingen niet alleen kiezen voor de laagste prijs, maar kwaliteit is minstens zo belangrijk. Dat geldt zeker voor de kwaliteit van de arbeid. Projecten van het waterschap bieden goed werk en dragen bij aan een sterke regionale economie. dan en een sociaal aanbestedingsbeleid. PvdA staat voor een sociaal aanbestedingsbeleid.

Gebiedsgericht samenwerken.

De waterschappen werken als waterautoriteit gebiedsgericht en daar waar mogelijk of nodig ook over de grenzen van het gebied heen.,samen met gemeenten, provincie en andere partijen zoals natuurbeheerders, agrariërs, industrie, maar ook bewoners. De PvdA vindt deze samenwerking belangrijk. Er  worden convenanten gesloten over de riolering, waterberging en onderhoud van watergangen en oevers. Deze convenanten sluiten aan bij het Klimaatakkoord Zuid Nederland. Voorbeelden: eén water/groen loket in gemeenten, stimulering van vergroening en waterberging in industriële gebieden. Mogelijkheden van geothermische opslag.

Water stroomt en trekt zich niets aan van grenzen. Brabantse waterschappen werken daarom samen met collega’s in Limburg, Zeeland, Rivierenland en België. In Europees verband worden afspraken gemaakt over grensoverschrijdende vervuiling en om ervoor te zorgen dat in tijden van droogte ook de gebieden benedenstrooms voldoende water krijgen. De PvdA vindt deze samenwerking belangrijk en zal daarin investeren. Ook wil de PvdA dat waterschappen hun kennis en ervaring inzetten voor waterprojecten in ontwikkelingslanden.

Het waterschap beschikt over een grondbank met voldoende financiële middelen en bevoegdheden om grondaankoop te versnellen en zet het in waar nodig om de natuurdoelen te halen. De PvdA vindt het belangrijk dat het  Waterschap een strategisch grondbeleid heeft om in uiterste gevallen ook onteigening mogelijk te maken.

Democratisch bestuur.

De PvdA vindt een democratisch bestuur nodig om een politieke afweging te maken over de noodzaak van werkzaamheden en uitgaven en om te zorgen voor een rechtvaardige verdeling van lasten en opbrengsten. Het heffen van belastingen vraagt een goede democratische controle. Alle leden van het waterschapsbestuur moeten daarom rechtstreeks verkozen worden. De PvdA vindt dat alle waterschapszetels democratisch gekozen moeten worden  via algemene verkiezingen en is tegen het systeem van geborgden zetels.

Het kwijtscheldingsbeleid bij elk waterschap moet gelijk zijn aan dat van de gemeenten en zo volledig sporen met de normen die hiervoor gesteld zijn. Dat betekent kwijtschelding tot minstens 100% en maximaal 120% van de bijstandsnorm. Kwijtschelding aanvragen moet voor iedereen volgens begrijpelijke procedures gaan en het taalgebruik moet drempelverlagend werken.

Tenslotte

Dit verkiezingsprogramma is opgesteld voor de drie Brabantse waterschappen, Aa en Maas, Brabantse delta en De Dommel. Het programma sluit direct aan bij het PvdA programma voor Provinciale Staten (zie www.pvda-brabant.nl) en bij het algemene landelijke programma  (zie www.pvda.nl).

3 november 2022

ONZE 10 BELANGRIJKSTE PUNTEN:

 

Wij willen…

Gezond, zuiver water

 • Watervervuiling aanpakken bij de bron
 • bewoners van onze waterschappen actief betrekken bij het waterbeheer en bewustwording bevorderen

Veiligheid

 • directe betrokkenheid bij het maken van omgevingsplannen om afspraken te maken over duurzaam waterbeheer en klimaatbestendig bouwen en inrichten
 • Waterberging en scheiden van regenwater/afvalwater want dat is volgens ons goed voor het milieu en zal zorgen voor lagere kosten.

Gezonde leefomgeving met kansen voor natuur en biodiversiteit

 • hoge ambities en meer investering in natuur. Doelen die goed samen gaan met klimaatbestendigheid, bestrijden van verdroging, natuurwaarden en biodiversiteit
 • duurzame tuin- en akkerbouw, die in evenwicht is met haar omgeving en niet langer structureel belast door te veel gebruik van water en bestrijdingsmiddelen.

Water met  toekomst

 • huidige achteruitgang van grondwatervoorraden tot stilstand brengen en weer op gewenst niveau laten komen om verdroging te bestrijden. Een reductie van 30% op het gebruik van grondwater realiseren
 • Vervuilers moeten gestimuleerd worden om de watervervuiling aan de bron aan te pakken ( de vervuiler betaald)

Bestuur en bedrijfsvoering waterschap

 • een duurzaam waterschap dat vernieuwt en investeert in de toekomst
 • Kwijtschelding van waterschapslasten tot 120% van de bijstandsnorm volgens begrijpelijke procedures