Zeker zijn van een bereikbaar Brabant

Bereikbaarheid is een voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving en om de economie te laten functioneren. Mensen moeten zich makkelijk, veilig en betaalbaar door Brabant kunnen bewegen, en bij voorkeur ook nog een beetje snel. Elke Brabander moet zeker zijn van een bereikbare provincie.

Daarom wilde PvdA het volgende:

We maken van het openbaar vervoer nog meer dan de afgelopen jaren een speerpunt. We staan open voor innovatie in het openbaar vervoer: nieuwe technologieën maken het mogelijk meer mensen met het OV te laten reizen. Onze uitgangspunten blijven echter betaalbaarheid en bereikbaarheid. De provincie houdt daarom ook in de toekomst stevig de regie op het busvervoer.

Het budget voor de exploitatie van het Brabantse busvervoer in de Statenperiode 2019- 2023 blijft minimaal gelijk. Middelen voor de ontwikkeling van het OV komen niet uit de exploitatiebudgetten maar uit innovatiemiddelen. Hiervoor stellen we een extra investeringsbudget beschikbaar.

Openbaar vervoer is voor iedereen toegankelijk. Brabanders met een minimuminkomen moeten goedkoop met de bus kunnen reizen. Samen met de Brabantse gemeenten ontwikkelen we een kortingsregeling voor minima, Eindhoven is het voorbeeld.
Bij de aanbesteding van het Brabantse busvervoer worden harde eisen gesteld aan de arbeidsomstandigheden van de buschauffeurs en hierop wordt ook toegezien.

Er komt een snellere OV-verbinding tussen Breda en Utrecht.
De treinverbindingen met Duitsland en België verbeteren zo snel mogelijk. Er dient een directe intercityverbinding te komen tussen Eindhoven en Düsseldorf/Keulen. Roosendaal dient een snelle verbinding met Antwerpen te behouden nu de HSL via Breda is gaan rijden.
De geluids-, gezondheids- en milieubelasting van Eindhoven Airport groeit niet verder. We willen een verschuiving van vakantievluchten naar zakelijke vluchten en zo min mogelijk vluchten voor afstanden onder de 500 kilometer. Daarom pleiten we voor betere treinverbindingen met onze buurlanden.
De provincie blijft optimaal inzetten op de ontwikkeling en implementatie van slimme mobiliteit. Brabant wordt de regio voor slimme mobiliteit in Europa, met de Automotive Campus in Helmond als centrum.

 • Elektrische fietsen hebben de toekomst voor woon-werkverkeer. We willen daarom dat er in de Statenperiode 2019-2023 een vergelijkbaar budget gereserveerd wordt voor de aanleg van het Brabantse snelfietspadennetwerk als in de Statenperiode 2015-2019. Niet alleen om de reistijd van de fietser te verkorten, maar zeker ook om de verkeerveiligheid te waarborgen nu het aantal elektrische fietsen zo toeneemt.
 • De provincie blijft investeren in fietsparkeerplaatsen in de Brabantse steden (bij stations).
 • Om de verkeersveiligheid te vergroten bevorderen we met een campagne het dragen van een helm bij elektrisch fietsen. We zetten ons er landelijk voor in om dit verplicht te stellen.
 • De provincie gaat nog meer inzetten op het verbeteren van de verkeersveiligheid van de provinciale wegen. Doel is om driekwart van de provinciale wegen op minimaal driesterrenniveau van de ANWB te brengen. Indien nodig worden er extra investeringen

  gedaan.

 • Het Rijk investeert in de volgende Statenperiode daadwerkelijk in de noodzakelijke

  verbreding van de snelwegen A2 Den Bosch – Utrecht, A27 Houten – Hooipolder A58,

  Galder – Sint Annabosch, A58 Tilburg – Eindhoven en A67 Leenderheide – Asten.

 • De provincie lobbyt in de Statenperiode 2019-2023 voor een upgrade van de A50 Oss – Veghel, de A2 Eindhoven-Weert, de A58-A17 knooppunt de Stok, de A4-A58 knooppunten Markiezaat en Zoomland en het ongelijkvloers maken van knooppunt Hooipolder. De

  provincie zal waar mogelijk en nodig voorfinancieren om verbreding te versnellen.

 • We investeringen extra in onderhoud, vervanging en het verkeersveiliger maken van provinciale wegen. Op de aanleg van nieuwe provinciale wegen zijn we kritisch, het verhogen van de kwaliteit van bestaande provinciale wegen en het upgraden van de

  snelwegen heeft onze prioriteit.

 • Het in 2015 ontwikkelde plan voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio

  Eindhoven wordt voortvarend en met stevige steun van de provincie uitgevoerd. De N279 wordt 2×1-baans geüpgraded met ongelijkvloerse kruisingen. De A67 krijgt er een rijstrook bij en op de A270 tussen de centra van Eindhoven en Helmond, de Ring en de Kennedylaan wordt de doorstroming verbeterd. We vrijwaren het Dommeldal ten oosten van Eindhoven van asfalt. Ook de treinverbinding tussen Eindhoven en Helmond wordt hoogfrequenter. Station Eindhoven (incl. busstation) wordt zo snel mogelijk verbouwd om ook in de toekomst de rol als OV-schakel voor Brainport en Zuid-Nederland te kunnen vervullen.

 • Er wordt volop ingezet op de verduurzaming van onze mobiliteit. Zo willen we een solide laadinfrastructuur rondom de provinciale wegen en in het buitengebied in aanvulling op het netwerk binnen de bebouwde kom. Verder willen we de aanschaf van voertuigen die geen gebruik maken van fossiele brandstoffen stimuleren door de provincie het goede voorbeeld te laten geven in haar wagenpark én emissieloze mobiliteit als voorwaarde op te nemen in aanbestedingen voor derden.
 • De binnenvaart is een schone modaliteit die de wegen ontlast. Brabant heeft veel vaarwegen. En die zitten nog lang niet aan hun maximale capaciteit. Voor transport dat niet te vermijden is, is (een combinatie met) binnenvaart een duurzaam alternatief. Inzetten op de transitie van weg naar water dus. En stimuleren dat de binnenvaart verder vergroent.