Zeker zijn van een betaalbaar huis

Goed en betaalbaar wonen is een eerste levensbehoefte. Iedereen moet kunnen wonen in een huur- of koopwoning die bij zijn of haar wensen en budget past. Daarom moet elke Brabander zeker zijn van een goed en betaalbaar huis.

Daarom wil de PvdA het volgende:

• De richtinggevende principes van de Brabantse Agenda Wonen vormen de komende jaren het uitgangspunt van het provinciale woonbeleid. De vervolgacties uit de Brabantse Agenda Wonen worden snel en integraal uitgevoerd:

o Erwordendoordegemeentenendeprovincieregionaleperspectievenopbouwenen wonen opgesteld.

o Transformatielocaties worden samen met gemeenten in kaart gebracht. Op de voor de kwaliteit van steden prioritaire, maar complexe transformatielocaties speelt de provincie een actieve rol in herontwikkeling. Daartoe wordt een fonds gevormd om samen met ontwikkelaars en gemeenten verloedering en onveiligheid te transformeren in gebieden met nieuw perspectief.

o Dewoningvoorraadwordtverduurzaamd.
o Er komt meer aandacht voor het middensegment (koop- en huurwoningen) op de

woningmarkt.
o De provincie versterkt de kennisfunctie om de gemeenten te ondersteunen om de

juiste keuzes te maken.

  • De provincie voert ook in de toekomst de regie over de woningbouwprogramma’s in Brabant.

    Hierbij houden we rekening met de groeiende verscheidenheid van de Brabantse woningmarkt (op sommige plekken is er bevolkingsgroei, op andere krimp) en zorgen we ervoor dat gemeenten niet met elkaar concurreren. Samenwerking en afstemming stimuleren tussen gemeenten levert woningen op waar vraag naar is en voorkomt geografische scheiding van bevolkingsgroepen. De provincie blijft de gemeenten stimuleren om binnenstedelijk te bouwen voor de marktvraag. De provincie gebruikt de ruimtelijke bevoegdheden om gemeenten indien nodig in de juiste richting te sturen.

  • Brabanders moeten ook in de toekomst een eigen huis kunnen kopen. De provincie neemt het initiatief om samen met de gemeenten tegen te gaan dat betaalbare koopwoningen worden opgekocht door vastgoedinvesteerders die ze voor veel geld gaan verhuren.
  • Omdat de Brabantse bevolking de komende decennia steeds ouder wordt, verandert de woningbehoefte en komen er veel gezinswoningen vrij. Uiteraard zorgen we ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor verbinden we ook de komende jaren (na uitvoering van de vijf pilots binnen het programma sociale veerkracht) wonen, digitalisering, samenleven en zorg aan elkaar. Als woningen van ouderen vrij komen wil de PvdA flexibel omgaan met deze woningen (splitsing makkelijker maken) om meer Brabanders een passende woning te geven.
  • Arbeidsmigranten worden fatsoenlijk gehuisvest. Als ze maar kort in Nederland blijven in fatsoenlijke tijdelijke huisvesting, als ze zich voor langere tijd in Nederland vestigen in normale woningen in bestaande wijken. Bij kortdurend verblijf in Nederland zijn

arbeidsmigrantenhotels een goede optie, als hier sprake is van kwalitatief fatsoenlijke huisvesting en voldoende sociaal toezicht. Bij permanent verblijf spreiden we de arbeidsmigranten zodat de draagkracht van wijken niet wordt overschreden. De provincie neemt de regie als het gaat op de huisvesting van arbeidsmigranten en spreekt het bedrijfsleven en alle gemeenten op hun verantwoordelijkheden aan.

• Er is te weinig sprake van vernieuwing in de bouwsector. Om wonen betaalbaarder te maken, duurzaamheid te verbeteren en samenleven aan te moedigen, blijft de provincie innovatie in de bouw (bouwmethodes, architectuur, materiaalgebruik) en in woonvormen (slimme wijken) actief steunen. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de slimste wijk ter wereld: Brainport Smart District.